Seniorklubben vedtægter

§ 1. Navn.

Klubbens navn er ” Seniorklubben – KGC”.

Klubben er en ”klub i klubben” under KGC og skal til enhver tid følge hovedklubbens vedtægter og beslutninger.

§ 2. Formål

Seniorklubbens formål er:

• At arrangere ugentlige matcher for seniorer

• At arrangere ture med spil på andre baner

• At arrangere venskabsmatcher med andre klubber i området

• At udbygge det sportslige og sociale samvær i Seniorklubben.

§ 3. Medlemskab

Alle medlemmer af KGC (H/D) der er fyldt 55 år og som har ret til at spille på stor bane, kan blive medlem af ”seniorklubben”.

Indmeldelse i klubben sker automatisk ved første deltagelse i en seniormatch.

§ 4. Kontingent / match-fee

Der betales ikke et årligt kontingent til Seniorklubben, men derimod match-fee hver spillegang. Match-fee fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Matcher

Seniorklubbens matcher arrangeres normalt mandage om formiddagen, hvor der er reserveret starttider.

§ 6. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af klubbens reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af match-fee.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand for 2 år. Formandsvalg i ulige årstal.
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. I henhold til § 7.
  8. Valg af 1 suppleant for 2 år. I henhold til § 7.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
  10. Eventuelt. Der kan ikke træffes gældende beslutninger under dette punkt.

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal offentliggøres senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Der indkaldes til generalforsamling via mail senest 4 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afgør alle forslag ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

På forlangende af mindst 5 medlemmer foretages skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen skal anføres i referatet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning, eller efter skriftlig begæring fra mindst en fjerdedel af klubbens medlemmer. En sådan begæring skal angive hensigten med den ekstraordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget den skriftlige begæring. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes ved mindst 2 ugers varsel og sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 7. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden og 4 menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.

Hvis formanden får forfald, indtræder næstformanden i formandens sted indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Ved øvrige bestyrelsesmedlemmers forfald indtræder suppleanterne på samme vilkår.

Formanden vælges for 2 år ad gangen i ulige årstal.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Således at 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg i ulige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant i lige årstal.

Genvalg til formandspost, bestyrelsesposter og suppleantposter kan finde sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, heraf formanden, er til stede.

Formanden tegner seniorklubben over for KGC´s bestyrelse, venskabsklubber og sponsorer samt øvrige eksterne og interne relationer.

§ 8. Økonomi og regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september.

Kasserer og formand er ansvarlig for klubbens økonomi.

Formand og kasserer gives fuldmagt til foreningens konto i pengeinstitut. Årsregnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

Match-fee skal i det væsentlige bruges til præmier.

Det er ikke seniorklubbens mål at opbygge en formue.

§ 9. Sponsorater

Sponsorater tegnet af Seniorklubben skal godkendes af hovedklubben, og det er hovedklubbens sekretariat der udsender faktura. Efter indbetaling overføres pengene til Seniorklubbens konto i pengeinstitut.

§ 10. Vedtægtsændringer

Ændringer i ovenstående vedtægter kan foretages på en generalforsamling med simpel stemmeflerhed.

Opløsning af Seniorklubben kan foretages med simpel stemmeflerhed på en generalforsamling, hvor mindst 50% af Seniorklubbens medlemmer deltager. Hvis de fremmødte ikke udgør mindst 50 % af medlemmerne, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med ”Opløsning af Seniorklubben” som eneste punkt på dagsordenen. Opløsning kan på denne generalforsamling ske ved simpel stemmeflerhed uafhængigt af antal fremmødte. Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af foreningens formue.

Ovenstående vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling den 25. oktober 2010.

Med ændringer af § 6 og § 7, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. oktober 2012.

Scroll to Top