Tirsdagsdamer 

Tirsdagsdamernes vedtægter

Vedtægter for Tirsdagsdamerne Kalø Golf Club.

§ 1. Klubbens Navn

Klubbens navn er Tirsdagsdamerne, Kalø Golf Club.

§ 2. Klubbens formål

Klubbens formål er at styrke det sociale samvær for kvindelige medlemmer i Kalø Golf Club uanset handicap. Det er ikke hensigten at oparbejde nogen formue, kun at få årets indtægter og udgifter til at balancere.

§ 3. Kontingent

Prisen for medlemskabet fastsættes for et år ad gangen ved den ordinære generalforsamling. Dette beløb dækker præmier til alle matcher på hjemmebane.

§ 4. Matcher

Bestyrelsen udarbejder matchprogram og matchbestemmelser for hele sæsonen.

§ 5. Generalforsamling

·  Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.

·  Bestyrelsen er på op til 5 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal.

·  Bestyrelsen konstituerer sig selv med Formand, Næstformand og Kasserer.

·  Suppleanter og Revisor vælges for 1 år ad gangen.

·  På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

·  1. Valg af dirigent.

·  2. Bestyrelsen beretning.

·  3. Fremlæggelse af regnskab.

·  4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

·  5. Behandling af indkomne forslag – skal være modtaget senest 2 uger før Generalforsamling.

·  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Her skal angives hvem der er på valg, og om der genopstilles)

·  7. Valg af 2 suppleanter. (Her skal angives hvem der er på valg, og om der genopstilles)

·  8. Valg af revisor. (Her skal angives hvem der er på valg, og om der genopstilles)

·  9. Eventuelt.

·  Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

·  Den konstituerede Formanden tegner Tirsdagsdamerne over for KGCs bestyrelse.

·  Referat af det konstituerende bestyrelsesmøde skal fremsendes til medlemmerne senest 14 dage efter afholdt møde.

§ 6. Økonomi og regnskab

·  Regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober.

·  Kasserer er ansvarlig for klubbens økonomi.

§ 7. Vedtægtsændring

Ændringer i ovenstående vedtægter kan foretages på en generalforsamling med simpel stemmeflerhed.

Vedtagelsespåtegning

Ovenstående Vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. marts 2022.

Scroll to Top