Vedtægter Kalø Golf Club 

Vedtægter for Kalø Golf Club 25. 04. 2018

§ 1 Navn & hjemsted

1.1 Klubbens navn er Kalø Golf Club.

1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde i Syddjurs kommune.

§ 2 Formål

2.1 Klubben, der i henhold til lejekontrakt har brugsret til golfanlæg med bygninger og maskinpark, har til formå l at drive golfanlægget, herunder: • at stille 18-hulsbanen til rå dighed for klubbens medlemmer og greenfee spillere med spilleret i henhold til vilkå r for optagelse som medlem af Dansk Golf Union (DGU), eller tilsvarende udenlandske organisationer • at stille 9-hulsbanen til vederlagsfri rå dighed for klubbens medlemmer og til rå dighed for greenfee spillere • at sikre og udvikle banernes høje kvalitet, så ledes at klubbens medlemmer og greenfee spillere kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold • at sikre klubhusets og omklædningsfaciliteternes gode og indbydende kvalitet, vedligeholdelsesstand og pasning • at have mulighed for at drive golfshop og café i klubhuset efter bestyrelsens nærmere anvisninger • at fremme medlemmernes færdigheder i golfspil og deres sociale samvær i klubben • at forestå den sportslige afvikling af arrangementer på golfanlægget • at udbrede interessen for og kendskabet til golfspillet


2.2 Klubben er medlem af Dansk Golf Union (DGU) under Danmarks Idræts Forbund og dermed underlagt disses love og bestemmelser.

§ 3 Medlemskab

3.1 Klubben kan optage aktive medlemmer med spilleret til golfanlægget i forskellige kategorier af medlemskab, dels efter alder, dels efter spillerettens omfang, Medlemskabskategorierne, der alene kan vedrøre 18-hulsbanen, fastsættes af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen træffer beslutning om en eller flere nye medlemskategorier, fastsættes kontingentet for medlem af disse af bestyrelsen indtil udgangen af det pågældende kontingentår (kalenderår), idet kontingent derefter fastsættes på den ordinære generalforsamling, jfr. §7.3.4

3.2 Klubben kan endvidere optage et ubegrænset antal passive medlemmer. Et passivt medlems- skab giver ingen spilleret til anlægget.

3.3 Udmeldelse kan ske med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli.

3.4 Indmeldelse, udmeldelse og overgang til anden medlemskategori, jfr. §3.5, sker skriftligt til sekretariatet/bestyrelsen.

3.5 Overgang fra én medlemskategori til en anden, herunder fra aktivt medlemskab til passivt og omvendt, kan kun ske med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar eller 1.juli, medmindre sådan en overgang er en følge af det pågældende medlems alder.

3.6. Bestyrelsen kan periodevis begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

§ 4 Indmeldelsesgebyr og kontingent.

4.1. Kontingent og eventuelt indmeldelsesgebyr for et kontingent år (kalenderår) er, alene med de i paragraf 4.2 og 4.3 anførte undtagelser, identisk med satserne for de enkelte medlemskategorier for kontingent året forud herfor, dog reguleret i forhold til ændringen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks fra september 2 år før til september året før det pågældende kontingent år.


4.2 Bestyrelsen er, uanset det i paragraf 4.1 anførte, berettiget til at regulere kontingentet, herunder for udvalgte medlemskategorier, og eventuelt indmeldelsesgebyr, med indtil 2%, i opadgående eller nedadgående retning, i forhold til satserne i kontingentåret forud, men kun i det omfang, sådan regulering fremgår af det offentliggjorte materiale iht. paragraf 8.1

4.3. Andre reguleringer af kontingentsatser og eventuelle indmeldelsesgebyrer, end de i paragraf 4.1 og 4.2 anførte, kræver vedtagelse på en generalforsamling, jf. paragraf 7.3.4


4.4 Kontingentet opkræves i rater efter bestyrelsens beslutning


§ 5 Hæftelse

5.1 Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser

§ 6 Spil og adfærd

6.1 For golfspillet i klubben gælder de af “The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews” fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med DGU’s godkendelse fastsatte lokale regler.

6.2 Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til DGU’s handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og –matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.

6.3 Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for indehavere af Nordisk kort og DGU-kort.

6.4 Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område.

6.5 Medlemmer, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser eller som handler til skade for foreningen kan af bestyrelsen straffes med karantæne og i gentagne eller grove tilfælde med eksklusion. Et ekskluderet medlem kan, uden at dette vil have opsættende virkning, kræve afgørelsen forelagt en generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modta- gelse. Generalforsamlingens afgørelse kan af medlemmet indbringes for DGU’s Amatør- og Ordensudvalg.

6.6 Medlemmer der trods påkrav, ikke senest 7 dage derefter har betalt forfaldent kontingent, kan fratages spilleret på banen, indtil restancen er berigtiget.

Ved fortsat undladt betaling ved udløbet af det kvartal, hvor kontingentet forfaldt, kan pågældende medlem ekskluderes af klubben uden ret til indbringelse af eksklusionen for en generalforsamling .Fratagelse af spilleret og eksklusion fritager ikke for kontingentforpligtelser i det kontingentår, hvor eksklusion er sket.


§ 7 Generalforsamling

7.1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes i Syddjurs kommune hvert å r senest i marts måned

7.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

• 1. Valg af dirigent • 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år • 3. Godkendelse af det reviderede regnskab • 4. Godkendelse af budget, eventuelt indmeldelsesgebyr og medlemskontingenter, fordelt på de enkelte medlemskategorier • 5. Indkomne forslag • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter • 7. Valg af revisor • 8. Eventuelt

7.4 Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest 7 dage efter, at indkaldelse til ordinær generalforsamling er udsendt, jfr §8.1.

7.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse.

§ 8 Indkaldelse og beslutninger på generalforsamlingen

8.1 Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med 4 ugers varsel ved besked til hvert enkelt medlem på hjemmesiden www.golfbox.dk. Af indkaldelsen skal fremgå, at indkomne forslag og – for så vidt angår ordinære generalforsamlinger – det af bestyrelsen underskrevne, reviderede regnskab, bestyrelsens forslag til budget, til indmeldelsesgebyr og til kontingent for de enkelte medlemskategorier, bliver offentliggjort på klubbens hjemmeside www.kaloegolf.dk, senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

8.2 Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som er personligt myndige. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan kun repræsentere eet andet medlem ved skriftlig fuldmagt.

8.3 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet følger af denne vedtægt.

8.4 Til ændring af vedtægterne, opsigelse af lejeaftale om golfanlægget og opløsning af foreningen kræves vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Opnår forslaget flertal uden at den anførte majoritet opnås, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken vedtagelse kan ske med simpelt stemmeflertal.

8.5 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette eller hvis blot eet af de tilstedevæ- rende, stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

§ 9 Bestyrelsen

9.1 Bestyrelsen, der varetager foreningens daglige ledelse, består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer. 9.2 Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 å r af gangen, idet 4 medlemmer vælges i ulige å r og 3 i lige år.

9.3 Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem af klubben, jf. §8.2.

9.4 Såfremt bestyrelsen ønsker det, kan der på den ordinære generalforsamling tillige vælges indtil 2 suppleanter. Ved et bestyrelsesmedlems varige forfald indtræder en generalforsamlingsvalgt suppleant eller – hvis en sådan ikke er valgt – en af bestyrelsen udpeget suppleant i bestyrelsen indtil det tidspunkt, hvor det udtrædende bestyrelsesmedlem, ville have været på valg.

§ 10 Beslutninger i bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

10.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

10.3 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

10.4 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

10.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 11 Bestyrelsens kompetence

11.1 Klubben forpligtes udadtil af formanden eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12 Udvalg

12.1 Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for.

12.2 Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og udvalgenes øvrige medlemmer.

12.3 Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for arbejdet.

§ 13 Regnskab og revision

13.1 Klubbens regnskabsår er 1/1 – 31/12

13.2 Klubbens kontingentår er kalenderåret

13.3 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt revisor.

§ 14 Opløsning

14.1 I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som anført i §8.4, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af klubbens formueforhold.

14.2 Et eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder den almennyttige organisation Dansk Golf Union (DGU).

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Kalø Golf Club d. 25. april 2018.

Dirigent:

Nikolaj Høstmark Petersen


Scroll to Top