Vedtægter for Kalø Golf Club 25.04 2018

§ 1 Navn & hjemsted
1.1 Klubbens navn er Kalø Golf Club.
1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde i Syddjurs kommune.

§ 2 Formål
2.1 Klubben, der i henhold til lejekontrakt har brugsret til golfanlæg med bygninger og maskinpark, har til formå l at drive golfanlægget, herunder: • at stille 18-hulsbanen til rå dighed for klubbens medlemmer og greenfee spillere med spilleret i henhold til vilkå r for optagelse som medlem af Dansk Golf Union (DGU), eller tilsvarende udenlandske organisationer • at stille 9-hulsbanen til vederlagsfri rå dighed for klubbens medlemmer og til rå dighed for greenfee spillere • at sikre og udvikle banernes høje kvalitet, så ledes at klubbens medlemmer og greenfee spillere kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold • at sikre klubhusets og omklædningsfaciliteternes gode og indbydende kvalitet, vedligeholdelsesstand og pasning • at have mulighed for at drive golfshop og café i klubhuset efter bestyrelsens nærmere anvisninger • at fremme medlemmernes færdigheder i golfspil og deres sociale samvær i klubben • at forestå den sportslige afvikling af arrangementer på golfanlægget • at udbrede interessen for og kendskabet til golfspillet

2.2 Klubben er medlem af Dansk Golf Union (DGU) under Danmarks Idræts Forbund og dermed underlagt disses love og bestemmelser.

§ 3 Medlemskab
3.1 Klubben kan optage aktive medlemmer med spilleret til golfanlægget i forskellige kategorier af medlemskab, dels efter alder, dels efter spillerettens omfang, Medlemskabskategorierne, der alene kan vedrøre 18-hulsbanen, fastsættes af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen træffer beslutning om en eller flere nye medlemskategorier, fastsættes kontingentet for medlem af disse af bestyrelsen indtil udgangen af det pågældende kontingentår (kalenderår), idet kontingent derefter fastsættes på den ordinære generalforsamling, jfr. §7.3.4

3.2 Klubben kan endvidere optage et ubegrænset antal passive medlemmer. Et passivt medlems- skab giver ingen spilleret til anlægget.

3.3 Udmeldelse kan ske med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli.

3.4 Indmeldelse, udmeldelse og overgang til anden medlemskategori, jfr. §3.5, sker skriftligt til sekretariatet/bestyrelsen.

3.5 Overgang fra én medlemskategori til en anden, herunder fra aktivt medlemskab til passivt og omvendt, kan kun ske med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar eller 1.juli, medmindre sådan overgang er en følge af det pågældende medlems alder.

3.6. Bestyrelsen kan periodevis begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

§ 4 Indmeldelsesgebyr og kontingent.

4.1. Kontingent og eventuelt indmeldelsesgebyr for et kontingent år (kalenderår) er, alene med de i paragraf 4.2 og 4.3 anførte undtagelser, identisk med satserne for de enkelte medlemskategorier for kontingent året forud herfor, dog reguleret i forhold til ændringen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks fra september 2 år før til september året før det pågældende kontingent år.

4.2 Bestyrelsen er, uanset det i paragraf 4.1 anførte, berettiget til at regulere kontingentet, herunder for udvalgte medlemskategorier, og eventuelt indmeldelsesgebyr, med indtil 2%, i opadgående eller nedadgående retning, i forhold til satserne i kontingentåret forud, men kun i det omfang, sådan regulering fremgår af det offentliggjorte materiale iht. paragraf 8.1

4.3. Andre reguleringer af kontingentsatser og eventuelle indmeldelsesgebyrer, end de i paragraf 4.1 og 4.2 anførte, kræver vedtagelse på en generalforsamling, jf. paragraf 7.3.4

4.4 Kontingentet opkræves i rater efter bestyrelsens beslutning

§ 5 Hæftelse
5.1 Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser

§ 6 Spil og adfærd
6.1 For golfspillet i klubben gælder de af “The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews” fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med DGU’s godkendelse fastsatte lokale regler.

6.2 Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til DGU’s handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og –matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.

6.3 Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for indehavere af Nordisk kort og DGU-kort.

6.4 Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område.

6.5 Medlemmer, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser eller som handler til skade for foreningen kan af bestyrelsen straffes med karantæne og i gentagne eller grove tilfælde med eksklusion. Et ekskluderet medlem kan, uden at dette vil have opsættende virkning, kræve afgørelsen forelagt en generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modta- gelse. Generalforsamlingens afgørelse kan af medlemmet indbringes for DGU’s Amatør- og Ordensudvalg.

6.6 Medlemmer der trods påkrav, ikke senest 7 dage derefter har betalt forfaldent kontingent, kan fratages spilleret på banen, indtil restancen er berigtiget.

Ved fortsat undladt betaling ved udløbet af det kvartal, hvor kontingentet forfaldt, kan pågældende medlem ekskluderes af klubben uden ret til indbringelse af eksklusionen for en generalforsamling.

Fratagelse af spilleret og eksklusion fritager ikke for kontingentforpligtelser i det kontingentår, hvor eksklusion er sket.

§ 7 Generalforsamling
7.1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes i Syddjurs kommune hvert å r senest i marts måned

7.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
• 1. Valg af dirigent • 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år • 3. Godkendelse af det reviderede regnskab • 4. Godkendelse af budget, eventuelt indmeldelsesgebyr og medlemskontingenter, fordelt på de enkelte medlemskategorier • 5. Indkomne forslag • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter • 7. Valg af revisor • 8. Eventuelt

7.4 Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest 7 dage efter, at indkaldelse til ordinær generalforsamling er udsendt, jfr §8.1.

7.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse.

§ 8 Indkaldelse og beslutninger på generalforsamlingen
8.1 Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med 4 ugers varsel ved besked til hvert enkelt medlem på hjemmesiden www.golfbox.dk. Af indkaldelsen skal fremgå, at indkomne forslag og – for så vidt angår ordinære generalforsamlinger – det af bestyrelsen underskrevne, reviderede regnskab, bestyrelsens forslag til budget, til indmeldelsesgebyr og til kontingent for de enkelte medlemskategorier, bliver offentliggjort på klubbens hjemmeside www.kaloegolf.dk, senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

8.2 Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som er personligt myndige. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan kun repræsentere eet andet medlem ved skriftlig fuldmagt.

8.3 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet følger af denne vedtægt.

8.4 Til ændring af vedtægterne, opsigelse af lejeaftale om golfanlægget og opløsning af foreningen kræves vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Opnår forslaget flertal uden at den anførte majoritet opnås, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken vedtagelse kan ske med simpelt stemmeflertal.

8.5 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette eller hvis blot eet af de tilstedevæ- rende, stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

§ 9 Bestyrelsen
9.1 Bestyrelsen, der varetager foreningens daglige ledelse, består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer. 9.2 Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 å r af gangen, idet 4 medlemmer vælges i ulige å r og 3 i lige å r.

9.3 Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem af klubben, jf. §8.2.

9.4 Såfremt bestyrelsen ønsker det, kan der på den ordinære generalforsamling tillige vælges indtil 2 suppleanter. Ved et bestyrelsesmedlems varige forfald indtræder en generalforsamlingsvalgt suppleant eller – hvis en sådan ikke er valgt – en af bestyrelsen udpeget suppleant i bestyrelsen indtil det tidspunkt, hvor det udtrædende bestyrelsesmedlem, ville have været på valg.

§ 10 Beslutninger i bestyrelsen
10.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

10.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

10.3 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

10.4 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

10.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 11 Bestyrelsens kompetence
11.1 Klubben forpligtes udadtil af formanden eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12 Udvalg
12.1 Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for.

12.2 Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og udvalgenes øvrige medlemmer.

12.3 Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for arbejdet.

§ 13 Regnskab og revision
13.1 Klubbens regnskabså r er 1/1 – 31/12

13.2 Klubbens kontingentår er kalenderåret

13.3 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt revisor.

§ 14 Opløsning
14.1 I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som anført i §8.4, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af klubbens formueforhold.

14.2 Et eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder den almennyttige organisation Dansk Golf Union (DGU).
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Kalø Golf Club d. 25. april 2018.

Dirigent:

Nikolaj Høstmark Petersen

Privatlivspolitik (GDPR)

PRIVATLIVSPOLITIK FOR KALØ GOLF CLUB​.

​01.06-2018

​I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også begynder/prøvemedlemsskaber) i KALØ GOLF CLUB behandler vi en række oplysninger om dig.

​Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af KALØ GOLF CLUB.

​Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af KALØ GOLF CLUB.

Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

KALØ GOLF CLUB er dataansvarlig – kontaktinformation

​KALØ GOLF CLUB er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. KALØ GOLF CLUB kan kontaktes her:

​Kalø Golf Club
​Dyrhøjgårdsvej 4
​CVR-nr: 16087785
​Telefon: 86373605
​Mail: kontor@kaloegolf.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

​Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i KALØ GOLF CLUB

​Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i KALØ GOLF CLUB, hvilket omfatter:

 • ​Orientering om KALØ GOLF CLUB´S aktiviteter i klubben eksempelvis via vores hjemmeside, nyhedsbreve, golfbox og opslag i klubhuset.
 • Håndtering af adgang til spil på banen.
 • Registrering af score.
 • Turneringsplanlægning og –afvikling, herunder offentliggørelse af turneringsresultater på hjemmeside, facebook, Instagram, i klubhuset og andre relevante medier.
 • ​Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne.
 • Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent.
 • Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
 • ​Brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer.
 • ​Administration af fritspilsaftaler.
 • ​Registreringer i klubbens ”Hall of Fame” (banerekord, klubmestre, hole-in-one, albatros) og offentliggørelse heraf på hjemmeside, på facebook, i klubhuset og andre relevante medier.
 • ​Administration af Golfhæftet.
 • Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben.
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
 • ​Oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder.
 • ​Hvis du som frivillig indtræder i KALØ GOLF CLUB´S bestyrelse, i en af klubberne-i-klubben, eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede blive delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden,
 • I kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse,
 • hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.

​Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den aftale, der er mellem dig og klubben om et medlemskab af KALØ GOLF CLUB.
​​

Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

​Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer på gavegivere følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3,

​Idet SKAT kræver gavegivers CPR-nummer oplyst, for at gavegiver kan opnå skattefrihed.

Kategorier af personoplysninger

​Vi behandler personoplysninger på:

 • ​​Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.
 • Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af (registrerings- og kontaktoplysninger)
 • Som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger
 • Som eventuel tidligere golfklub, golfhandicap og aftale omkring årsleje af golfbil.
 • For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.
 • ​Greenfee gæster
 • Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som fx golfhandicap.
 • Endagsgæster:omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved company days, golf for sjov, åbent hus besøgende m.v.
 • Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato samt e-mailadresse.
 • ​Gavegivere:Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af navn, adresse samt CPR-nummer til brug for indberetning til skat.

 

Deling af dine persondata.

​Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • ​​GolfBox.
 • ​Økonomisystemet e-conomic.
 • ​Bank.
 • ​Andre medlemmer i klubben.
 • ​Journalister der dækker turneringer og klublivet.
 • ​Politiet når vi indhenter børneattester.
 • ​Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 • ​Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golf-sportens interesser og udvikling.
 • ​Golfhäftet i Sverige AB – kun for gæster der spiller med Golfhæftet.
 • ​Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

​Personoplysningerne behandlet af KALØ GOLF CLUB indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

Opbevaring af dine personoplysninger.

​Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 1 år efterkalenderåret for din udmeldelse, af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller der er lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheder.

​Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret).

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse).

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

​Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på ​www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

​Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

​Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og henvisning hertil vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.