Bold med kgc png-1 Lokalregler

LOKALREGLER GÆLDENDE FOR KALØ GOLF CLUB (REV. 06.08.12)

Ud over de lokalregler der er anført på scorekortet, er følgende lokalregler gældende.

OUT OF BOUNDS

Ved spil på hul 1, er nærmeste kant af grusvejen til venstre for hul 1 Out of Bounds.

Ved spil på hul 10 er vejen i venstre side out of bounds.

Out of Bounds mellem 14. hul og 15. hul gælder kun for spil på 14. hul.

Ved spil på andre huller end 14. hul er de hvide/sorte Out of Bounds pæle at betragte som ikke flytbar forhindring – REGEL 24-2

HAZARD- og RETNINGSPÆLE

Alle pæle der markerer hazard (gule/røde), areal under reparation eller retningspæle i fairways, er at betragte som “ikke flytbare forhindringer”, og der må tages lempelse fra disse i henhold til REGEL 24-2

STEN I BUNKERS

Sten i bunkers er at betragte som en flytbar forhindring jvf. regel 24-1, og må som følge deraf fjernes, såfremt det kan ske uden at bolden derved flytter sig.

TRÆER

Træer med støttepæle (såvel støttepæle, opbinding, som selve træet) er “Ikke flytbare forhindringer”.

Hvis disse er til gene for dit sving, stance eller boldbane (afstand fra træet 10 køllelængder), SKAL der droppes fri uden straf. Droppet foretages det nærmeste punkt, hvor du er fri af genen – REGEL 24-2

DROPPEZONE

4. og 6. hul – En bold der befinder sig i den parallelle vandhazard, efter at have passeret den parallelle vandhazards grænse mellem de opsatte skilte på den side af vandhazarden, der vender ind mod green, skal (såfremt der ønskes lempelse i henhold til regel 26-1c) droppes inden for den markerede droppezone.

DROPPEZONE

5. hul – En bold der befinder sig i vandhazarden, efter at have passeret vandhazardens grænse skal (såfremt der ønskes lempelse i henhold til regel 26-1c) droppes inden for den markerede droppezone i venstre side af RØD TEE.

TRAKTORSPOR

Hvis din bold ligger i et traktorspor, kan du opnå frit drop, droppet udføres efter samme fremgangsmåde som ved areal under reparation.

HJÆLPEMIDLER TIL AFSTANDSMÅLING

Det er i både private runder og i matcher tilladt at anvende hjælpemidler (mekaniske eller elektroniske) der ALENE måler afstand. Såfremt hjælpemidlet tillige kan måle højdeforskel, vindhastighed/vindretning, temperatur eller angive forslag til køllevalg, må hjælpemidlet IKKE anvendes, uagtet at kun funktionen til afstandsmåling benyttes. Der er mulighed for at matchkomité/turneringsledelse kan ophæve denne lokalregel, dette vil fremgå af matchproportionerne for den pågældende match.

Regelændringer fra R & A gældende pr. 1/1 – 2008

Kort oversigt over ændringer:

Rygterne om at der ville komme en generel tilladelse af afstandsmålere kom ikke til at holde stik. Det kræver således fortsat en lokal regel, før man lovligt kan benytte en afstandsmåler.

De ændringer der reducerer straf er nok de væsentligste. I regel 19-2 (bold i bevægelse ført ud af sin retning eller stoppet af spiller, caddie, partner eller udstyr) er straffen blevet ændret så det nu kun koster 1 straffeslag, både i slagspil og hulspil, at ramme sig selv, sin caddie eller sit udstyr. Tidligere var straffen 2 straffeslag i slagspil og tab af hul i hulspil.Regel 4-1 er blevet ændret så straffen for at medbringe (uden at bruge) en ulovlig kølle ikke længere er diskvalifikation men derimod 2 straffeslag (tab af hul i hulspil) pr. spillet hul, dog maksimalt 4 straffeslag (tab af 2 huller i hulspil) pr. runde. Altså analogt til reglerne om for mange køller (4-4).

Den ændring som der nok er størst sandsynlighed for at vi alle kommer til stifte bekendtskab med, er ændringen i 12-2 (Identifikation af bolden) og konsekvensændringen i 15-3 (Forkert bold). Fra 1. januar er det tilladt at løfte sin bold i både en bunker og en vandhazard for at identificere den, det har man ikke tidligere måtte. Man skal dog huske at benytte den korrekte fremgangsmåde som er beskrevet i 12-2. Som en direkte konsekvens af ændringen i 12-2 er det heller ikke længere straffrit at slå til en forket bold i en bunker eller vandhazard. Det koster således fremover 2 straffeslag i slagspil og fejlen skal rettes inden der slås ud på næste hul. I hulspil er staffen tab af hul.

En anden ændring som kan få praktisk betydning er at det nu altid er lovligt at flytte flagstangen, uanset om den er passet og også når bolden er i bevægelse. Det fremgår af den nye formulering i regel 24-1.

Udtrykket “reasonable evidence” er i øvrigt erstattet af udtrykket “known or virtually certain”. Netop udtrykket rimeligt bevis, og hvornår et sådant rimeligt bevis foreligger, har ofte været genstand for tvivl og debat. Det nye udtryk, hvor vi endnu ikke kender den danske oversættelse, har formentlig til formål at tydeliggøre hvad der hele tiden har været ment. Det bliver spændende at se om at R&A i den næste udgave af Desicions bogen har gjort mere for at forklare dette udtryk.

Nyskabelse – Den 31. udgave af golfreglerne indeholder en nyskabelse, i form af en 9 siders qiuck guide til reglerne. En grundig gennemlæsning af denne quick guide vil give en ganske god grundlæggende forståelse af reglerne. Særligt glædeligt er det at det klart fremgår at en bold skal markeres INDEN den løftes (eller drejes) for at blive identificeret (12-2). Der er også blevet plads til en skitse der viser hvorledes man finder nærmeste punkt for lempelse, noget som tilsyneladende driller ganske mange spillere.